Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

Gongai

Yra daug odi? apie ? instrument?, bet kain ar ?manoma nusakyti odiais tai k? skleidia is nuostabus kosminis garsas gl?dintis bronzinio disko pavidale.

Gongas atrastas prie beveik 6000 met? Mesapotamijos regione. Pla?iai paplit?s Azijoje buvo naudojamas ?vairiose dvasin?se kult?rose, v?liau orkestruose. Dvasin?se Ryt? praktikose gongas buvo naudojamas meditacijai, taip pat dievybi? pakvietimui, bei pikt? dvasi? ivarymui.

Madaug 18 am. Pabaigoje gongai prad?ti naudoti orkestruose Europoje.

Gongas daniausiai gaminamas i specialaus bronzos lydinio. Toks gongas rezonuoja visu savo k?nu sukurdamas galingas garsines vibracijas igaunamas ?vairiomis specialiomis lazdel?mis.

Dabar gongas yra pla?iai naudojams muzikant?, jogos mokytoj?, garso bei muzikos terapeut?, koncertuose, meditacijose, terapijose.

Gongas taip pat yra naudojamas gimtadieniuose, kriktynose, vestuv?se, laidotuv?se, ?vairiose parodose, meno pristatymuose, kitose vent?se bei min?jimuose, taip pat mokyklose, gydymo ?staigose, ?kalinimo ?staigose, globos namuose ir kitur.

Garso Terapijos praktikoje pavadinimu Gongo Vonios ar Maudyn?s Gonge gongais grojama mon?ms daniausiai gulint ant nugaros. Garso energija persmelkia k?n?, teigiamai veikia vis? nerv? sistem?, palie?ia emocin? mogaus pasaul?. Gongo garsas padeda isilaisvinti nuo negatyvaus vertinan?io, teisian?io proto kontrol?s ir patirti proto, k?no ir dvasios ramyb? bei harmonij?.