Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

Gong? Naktis tai pilnatvikas, velnus, skaidrus gong? gaudesys per vis? nakt?.

Tai metas - kai tarsi visa Visata dovanoja kosmin? Gong? lopin?.

Tai Tylos ir Garso vienyb?s metas, lengvas ramyb?s apkabinimas.

Kaip tai vyksta:

Labai velniai skambant gongams, mon?s miega, medituoja, ar tiesiog klausosi tyloje.. Patiriamas gilus atsipalaidavimas...

Patyrimas...

Gars? pilnumos lopyje, ilsisi k?nas, protas ir siela. Kiekviena l?stel? "isimaudo" tyrame neapr?piam? gars? vandenyne. Galime sakyti kad gryname holistinio garso rezonanse, nat?raliai vyksta savigydos procesai. Tai n?ra vien fizinio k?no patyrimas, bet ir psichologinis, emocinis, dvasinis apsivalymas.

Mintys ir poreikiai, kasdieniniame gyvenime nukreipti ? save, ioje kosmin?je erdv?je tarsi praranda savo svarb?. Vienyb?s su visata ir mon?mis patyrimas atveria duris nesavanaudikumo, bendryst?s, laisv?s, ramyb?s ir meil?s dvasiai. Kategorijos, kuriomis protas skirsto ? savus ir svetimus, ? gerus ir blogus, ioje erdv?je neegzistuoja. ?ia n?ra neteisingos religijos, geresnio dievo, teisingesnio tik?jimo(?sitikinimo) ar kit? proto sukurt? vertinim?... Ta?iau kiekvienas igyvenimas ir suvokimas yra asmenikas...

iek tiek istorijos...

Grandgongo meistroDon'o Conreaux'o terminas Gong Puja(Gong? Puda) reikia ~ 7,5 val. trukm?s maudyni? gongo garsuose sesij?. Gongo meistrai ?kv?pti D. Conreaux, rengia tokias sesijas daugelyjepasaulio ali?. ? toki? ilg?j? naktin? gong? sesij? susirenkakelios deimtys ar imtai moni?. Tai ikilmingas, bet gilus renginys, vienijantis skirting? rasi?, amiaus, isilavinimo, poi?ri? ar ?sitikinim? mones.

Lietuvoje pirm? toki? Gong? nakt? sureng?me 2011m. Sausio 14-15d. Tai buvo iskirtin? vent?"Didioji Gong? Naktis" skirta bendryst?s, vienyb?s id?jai.

Miego ciklai...

Kiekvien? dien? patiriame daug ?vairi??sp?di?, patir?i?, ypa?mieste gyvenant. Nemaasmentalin?s, emocin?s, energetin?s informacijos kiekis lieka mumyse, pas?mon?je... Kartais tiesiog sunku umigti.Miegantorganizmas atsikrato didiosios daliestokio nereikalingobalasto. Teigiama, kad7,5 val. miegoyra b?tinos kokybikam poilsiui.Tai yra 5miego ciklai po90 min.

Gong? Nakties Pudos metu,grojame ne maiau7,5 val..

Dalyvav?s vienoje ar keliose Gong? Naktyse, sak?, kad:

- 4 - verius metus tur?j?s priklausomyb? nuo migdom?j? vaist?, miegojo vis? gong? nakt? be tablet?s(buvo nusiteik?s nemiegoti, bet klausytis medituojant). Po ios nakties nusprend? ir s?kmingai ?vykd? vaist? doz?s mainimo/atsisakymo program?, ir dabar visada miega be j?.

- danai kankina nemiga ir nuogastavo, kaip itvers gong? gars? vis? nakt?. Buvo labai nustebinta, kad miegojo kaip k?dykis.

- nesuprato ar tai buvo miegas ar "kosmin? kelion?", tarsi buvimas kakur kitur. Jaut? save angel? apsuptyje, ?vairi? spalv? besikei?ian?iose erdv?se, nenusakomoje ramyb?je.

- ? Gong? Nakt? "atitemp?" mona. Vis? nakt? s?d?jo klausydamas. ? mintis ateidavo ?vairios situacijos i gyvenimo, buities, santyki? ir kitoje viesoje pavykdavo suvokti ir pamatysi tas pragyventas akimirkas. Tai buvo tarsi ipaintis sau pa?iam, nuoirdus pokalbis su s?ine, kurio metu sugeb?jo atleisti sau ir artimiesiem.

- vaikai 3,5 ir 6 metuk? miegojo giliai nesiblakydami... paprastai sunkiai umiega ir danai nubunda.

- tai buvo toks energijos antpl?dis, kad vis? nakt? s?d?jo neatitraukdamas aki? nuo grojan?i?, jaut? kaip visas k?nas prisipild?s j?gos ir jaunyst?s.

- taipats geriausias poilsis kok? tik teko patirti. Tokio proto ir k?no lengvumo niekad nejaut?. Darbe kolegos isyk pasteb?jo, ilum? ir ramyb? jau?iam? per atstum?.

Raimondas Binkauskas

http://bambuser.com/v/3301706