Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

Raimondas Binkauskas

Raimondas Binkauskas - gongo meistras, pradininkas Lietuvoje, turintis daugiau nei 20 met? patirt? netradicin?s terapijos, meditacijos srityse ir jau 12 met? patirt? kaip Garso Terapijos specialistas, mokytojas. Labiausiai gilinasi ? garso erdv?s suk?rim?, kaip terp?s, kurioje palie?iamas vidinis mogaus gylis.

Raimondas aktyviai dalyvauja ?vairiuose k?rybiniuose, meniniuose, eksperimentiniuose projektuose, rengia meditacines garso keliones, groja meditacin?s muzikos koncertuose, moko garso jogos meno, rengia Garso Terapijos mokymus pradedantiesiems ir specialistams...
Dar paauglyst?je pasteb?jo, kaip balsu gali keisti savo fizin?, emocin?, dvasin? b?sen?. Tai tapo  jam  pagrindu atrasti Nat?raliosios Spontanin?s Savireguliacijos metod?.
Raimondas yra keleto Garso Terapijos program? autorius, skait?s praneimus LSMU, LKKA, Transpersonalin?s Psichologijos konferencijose, Lietuvoje ir u jos rib?, bei ?vairiose socialin?se ?staigose, koncertav?s tarptautiniuose muzikos festivaliuose ir kituose muzikos projektuose.
Raimondas studijavo su Khoomii dainavimo meistrais Michael Ormiston, Candida Valentino, Grand Gong Meistru Don Conreaux, Chi Kung meistru Toby Jacobs ir kitais pasaulyje garsiais mokytojais.

 

Trumpa biografija

1994m. s?moningai eng? dvasinio tobul?jimo keliu, mok?si meditacijos su Laima Light.

1996m. prad?jo lankyti Aikido studijas.

 2000m. ?stojo ? Vytauto Didiojo Universitet?, Katalik? teologijos fakultet?.

 2004m. studijuojant Jonathano Goldmano darbus atrado atsakymus, kuriuos intuityviai buvo jaut?s ir taik?s savo praktikoje.

 2005m. pavasar? jis pirm? kart? igirdo gong?, kuriuo grojo Didysis Gongo Meistras Don Conreaux ir ikart usira? ? meistro seminarus, stovykl?.

 Ypa? reikmingas buvo susitikimas su Mongolikojo Khoomii dainavimo meistru Michaelu Ormistonu. Raimondas dalyvavo jo vedamuose Tibeto dainuojan?i? duben?li?, gong? seminaruose, lank? asmenines pamokas.

 Daug met? paskyr?s Aikido studijoms, prad?jo studijuoti Chi Gong, Tobyo Jacobso sistemoje Living Energetics, lank? asmenines pamokas.

 2005 met? met? vasar?, Raimondas sureng? pirm? Garso Terapijos seminar? Lietuvoje, kur dalinosi savo asmenine savigydos balsu patirtimi, pristat? Gong? ir Tibeto dainuojan?i? duben?li? men?.

 Nuo 2007 met?, gr??s ? Lietuv?, reguliariai veda mokymus Garso Terapijos tematika, darbo su Ki energija praktikas, groja meditaciniuose koncertuose.

 Raimondas Binkauskas veda seminarus, Garso Terapijos sesijas Lietuvoje ir usienyje.

 Raimondas Binkauskas yra Lietuvos Muzikos Asocijacijos narys.

 

Daugiau apie Raimond? skaitykite skyrelyje "straipsniai".