Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

dr. Art?ras Dabkevi?ius
arturas.dabkevicius@gmail.com


Gong? sukeliam? gars? poveik? bei meditacin? j? klausymosi proces? galima laikyti viena i meno terapijos form?. Pirm? kart? termin? art-terapija (arba kitaip meno terapija) panaudojo Andrianas Hilas 1938 metais apraydamas savo darb? su tuberkulioze sergan?iais mon?mis. is odi? junginys naudojamas vis? tip? terapijai, kai naudojama bet kokia meno r?is.

              Pagrindinis meno terapijos tikslas yra asmenyb?s harmonizavimas. Klasikin?s psichoanaliz?s poi?riu, pagrindinis meno terapijos korekcinio poveikio mechanizmas yra sublimacijos mechanizmas. K. G. Jungo poi?riu, menas labai palengvina asmenyb?s individualizacijos vystymosi proces?, atsirandant brandiam pas?moningo ir s?moningo A balansui. Meno terapija labai ?vairialyp?: nuo k?rini? klausymo, gro?jimosi jais iki tiesiogin?s k?rybos.

              Muzikos panaudojimas moni? gydymui turi labai gilias istorines aknis. Pakanka prisiminti m?s? prot?vius, kurie naudojo garsus ir okius tam, kad gal?t? valdyti gamtos j?gas ir gydyti ligas. Gydymas garsu buvo naudojamas senov?s Graikijoje, Egipte, Tibete, Kinijoje, Japonijoje. Prisiminkime dar ir dabar kai kuriose Sibiro, Amazon?s ind?n?, Afrikos bumen? tautel?se gyvas amanizmo tradicijas: amanas ritual?, gydymo seans? metu visad naudoja b?gn?, dambrel?, varpelius, fleitas ir kitus instrumentus, kuri? pagalba gydo mones, em? ir atlieka lietaus iaukimo ceremonijas.  Muzika, jos pirmasis garsas, gim? suk?rus pasaul? taip tvirtino senieji imin?iai. Net ir Biblijoje pasakyta: Pradioje buvo odis (t. y. garsas!).

             Muzika sustiprina bet kok? diaugsm?, nuramina bet kok? li?des?, ivaro ligas, sumaina skausm?, ir tod?l senieji imin?iai garbino vientis? Sielos, Melodijos ir Dainos j?g?. (Amstrongas, Kelt? poetai).

               iuo metu Lietuvoje (kaip ir visame pla?iame pasaulyje) yra t?siama i gydymo garsu tradicija kaip meno terapijos viena i form? yra atliekamas grojimas archaikais instrumentais: gongais, himalaj? duben?liais, b?gnais ir kitais instrumentais. Gong? terapijos metu vyksta labai gilus kiekvieno dalyvaujan?io mogaus vidinis transformacinis procesas, kai seanso metu renginio vedantysis pakvie?ia visus ? vent?j? paslapting? kelion? kelion? ? save, ? savo vid?. Norint pajausti, kas vyksta kelion?s metu, b?tina joje sudalyvauti tai fenomenas, kurio aprayti odiais lygiai taip pat ne?manoma, kaip aprayti kas yra meil?, palaima, ar li?desys. Kiekvienas dalyvis po seanso savo poj??ius aprao gana skirtingai. Vieni jau?ia kinestetinius k?no poj??ius dilg?iojimus, tr?k?iojimus, al?io/kar?io bangas, vibracijas, ramyb? ir panaiai, kiti mato ?vairius vizualinius fenomenus danai dalyvaujantiems ikyla prisiminimai, nuslopinti negatyv?s igyvenimai, ar ateities vizijos, treti turi audialinius potyrius girdi ?vairius antrinius garsus, obertonus, kuriuos sukelia gongai, taip pat prisimena pokalbi? nuotrupas, ir pan. Ta?iau visi seanso dalyviai vieningai tvirtina, kad kelion?s metu vyksta ities sakralus procesas, i kurio kiekvienas isinea tai, ko jam labiausiai tuo gyvenimo etapu reikia. Po seanso kelet? dien? jau?iama padid?jusi psichologin? ramyb?, iauga geranorikumo, atvirumo, atjautos poj??iai, noras kurti gerus darbus, daniau ikyla egzistenciniai klausimai apie aminas gyvenimo vertybes, Diev?.

?vertinant visa tai, Kirliano metodu veikian?ia diagnostine aparat?ra (GDV Camera) ir specializuota programine ?ranga buvo atlikta visa eil? tyrim?, vertinant gong? terapijos poveik? mogaus bioenergetin?ms strukt?roms.

Su GDV Camera buvo atlikta eksperimento dalyvi? bioenergetikos diagnostika prie ir po valandos trukm?s gong? terapijos seanso. I viso tirta 45 moni? grup? (amius nuo 17 iki 65 met?), i j? 29 (64%) moterys ir 16 (36%) vyr?.

Tyrimo rezultatai parod?, kad po seanso ymiai pager?jo beveik kiekvieno dalyvaujan?io mogaus bioenergetiniai duomenys. Bendra grup?s energetika padid?jo nuo 18 863 (prie seans?) iki 19 568 (po seanso) s?lygini? vienet? (GDV Camera registruojam? mogaus pirt? ispinduliuojam? viesi? pikseli? viename kvadratiniame centimetre), r. 1 pav. Net esant energetinio potencialo suma?jimui, vyko energijos persiskirstymas virutini? centr? (?akr?) link.

str4

1 pav. Bendras eksperimento dalyvi? bioenergetikos pokytis prie (18 863) ir po (19 568) gong? terapijos
Bioenergetinio lauko (auros) forma po gong? terapijos pas daugel? tiriam?j? pasidar? ymiai lygesn?, suma?jo pertr?ki?, blok?, bioenergodeficitini? zon?, lauko simetrikumas padid?jo vidutinikai 7 %.

str2

str3

a b

2. pav. mogaus biolauko pasiskirstymo supan?ioje erdv?je vaizdai: a) prie terapij?; b) po terapijos

Aplink mogaus k?n? esan?io biolauko matematinis modelis (formos vaizdas) yra suformuojamas i informacijos, gautos analizuojant deimties mogaus rank? pirt? bioelektrogramas, ir nuspalvinant gaut? vaizd? tam tikr? informacij? nean?iomis spalvomis. Vizualinio mogaus biolauko vaizdo suformavimas remiasi daugiamete klinikine praktika ir deim?i? t?kstan?i? atvej? statistiniais duomenimis, kuri? pagrindu yra sudaryta diagnostin? lentel?, kur nustatyta aiki koreliacija tarp rank? pirt? tam tikr? sri?i? vyt?jimo ir atskir? mogaus organ? bei sistem?. i koreliacija pilnai atitinka tradicin?je kin? medicinoje esan?i? specifini? energetini? kanal? (meridian?) tinklo mogaus k?ne projekcijas.

Kaip matome i 2 a paveiksl?lio, prie terapij? moters biolauko forma netolygi, dein?s launies ir galvos bei kaklo srityse pastebime daug lauko pertr?ki?, kas simbolizuoja energetin? t? k?no viet? nepakankamum? (hipofunkcij?). Taip pat galima pasteb?ti energetinius strimerius (imetimus) u bendro lauko kont?ro dein?je kaklo srityje bei kair?je k?no pus?je (skrandio ir lapimo lytini? organ? srityse). Po gong? terapijos matome visikai kit? vaizd? (2 b pav.) biolauko forma daug lygesn?, nebelieka deficitini? zon?, pertr?ki?, o energetiniai strimeriai taip pat ymiai suma?j?.

Kaip rodo tyrimo duomenys, pas 72 % tiriam?j? padid?jo Sahasrara ?akros energetika, 70 % - padid?jo Vishudha ir Svadhisthana ?akr? energetika, normalizavosi Anahata ?akros veikla.
str1

3. pav. mogaus energetini? centr? (?akr?) energetikos pokytis: m?lyna spalva prie terapij?; raudona spalva po terapijos

Kaip matome i 3 paveikslo, prie terapij? pas tiriam?j? buvo paem?j? Vishuddhi, Ajna ir Sahasrara ?akr? (virutiniai centrai) energetika, o po terapijos i? (ir kit?) centr? veikla ger?ja, normalizuojasi visos ?akr? sistemos veikla. Idealiu atveju, kai ?akr? sistema yra subalansuota, vis? ?akr? energetika tur?t? b?ti vienoje ties?je.

Net pas 95 % dalyvavusi? suma?jo aktyvacijos (streso) lygis. Vidutinikai is lygis suma?jo 30 %. Ta?iau buvo vienas labai rykus atvejis, kai 28 met? vaikinas, i ior?s atrodantis gana ramus ir sant?rus, pagal tyrimo duomenis aktyvacijos (streso) parodymus (4 a pav.) gavo labai auktus (8,125 skai?iai ymi s?lygin? psichin?s b?kl?s lygio skirstym?), kas liudijo apie galim? laikin? egzogenin? psichin? nukrypim?, kaip pavyzdiui, neurastenij?, neuroz? arba psichoz?. Pasikalb?jus, respondentas skund?si dideliu kr?viu darbe, d?l ko prie tyrim? ir gong? terapij? jaut?si ?sitemp?s ir neramus.

iuo atveju tokiam mogui gyvenime b?t? galima patarti pakeisti darbo reim?, pails?ti, daugiau miegoti, vartoti polivitaminus ar maisto papildus, pagal galimybes kuriam laikui ieiti atostog?. Ta?iau taip pat b?tina atkreipti d?mes?, kad net ir toks didelis aktyvacijos faktoriaus lygio pakilimas ne b?tinai yra patologini? poky?i? idava, ir gali b?ti ?takotas didelio mogaus emocionalumo, arba iauktas toki? moni? reakcij? ? skirtingas gyvenimikas situacijas.

4. pav. mogaus GDV aktyvacijos (streso) lygis: a) prie gong? terapij?; b) po gong? terapijos

Po gong? terapijos aktyvacijos (streso) lygis suma?jo iki normalaus lygio (2,863 s.v.), kas liudijo apie normali? psichoemocin? tiriamojo b?sen? einamuoju laiko momentu (4 b pav.). Kai aktyvacijos faktorius yra normos ribose (iki 4), tai liudija apie normali? psichoemocin? tiriamojo b?sen? einamuoju laiko momentu. Normali psichoemocin? b?kl? iuo atveju yra tokia mogaus b?kl?, kuri yra charakteringa jam kasdieniame gyvenime. Po gong? terapijos is jaunuolis jaut?si visikai
atsipalaidav?s ir ramus, k? parod? ir tyrimo metu gauti rezultatai.

Ivados

Apibendrinant atlikt? tyrim? ivadose galima teigti, jog gong? terapija daro teigiam? poveik? ne tik atskir? organ? ir sistem?, bet ir viso mogaus, kaip visumos, savijautai, po terapijos padid?ja moni? biolauko plotas, kiekybikai padid?ja emiau normos esan?i? atskir? organ? ir sistem? integralinio ploto vert?s (normalizuojasi j? veikla), pager?ja psichoemocin? b?kl?, suma?ja aktyvacijos (streso) lygis, padid?ja sveikatos faktoriaus apskai?iavimo rezultatai, bei harmonizuojasi septyni? pagrindini? mogaus energetini? centr? (?akr?), isid?s?iusi? iilgai stuburo, normuotos energetin?s vert?s.